1. Organizatorem wydarzeń Jestem Slow! i Jestem Vintage! jest Slow Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, NIP 118-19-86-843, Regon 141765510, rejestracja przez przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000324921, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo Wystawców w wydarzeniach polegające na wynajmie powierzchni pod stoisko jest płatne. Aktualne koszty wynajęcia modułów są podane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Na jednym stoisku może być obecna wyłącznie jedna marka.
 4. Lokalizacja stoiska przydzielana jest Wystawcy losowo. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku brania pod uwagę sugestii dotyczących miejsc zgłaszanych mu przez Wystawców.
 5. Płatność za uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się najpóźniej na 5 dni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na wydarzenie (lub innym, wyraźnie i pisemnie oznaczonym przez organizatora). Brak wpłaty do tego terminu oznacza automatyczne anulowanie zgłoszenia Wystawcy.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu przez Wystawcę na 20 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska.
 7. Wydarzenia są objęte ochroną podczas ich trwania, a także w trakcie przygotowań, jednakże odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia Wystawcy leży po jego stronie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do Wystawcy.
 8. Wystawcy na swój koszt zapewniają wystrój stoisk, ich montaż, demontaż, wszelkie transporty, materiały promocyjne, stoły, krzesła, sztendery, wieszaki, personel pracujący przy stoisku, a także uprzątnięcie i zabezpieczenie stoisk oraz przywrócenie powierzchni, na którym eksponowane było stoisko do stanu pierwotnego.
 9. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach otwarcia wydarzeń. W przypadku opóźnień w montażu stoiska, bądź braku personelu na stoisku, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.
 10. Przymierzalnie oraz lustra zostaną zapewnione przez Organizatora wydarzeń. Organizator rekomenduje także, aby Wystawcy posiadali swoje własne lustra dostępne na terenie ich stoisk.
 11. W przypadku wystąpienia zniszczeń, bądź uszkodzeń obiektu powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów ich napraw.
 12. Wystawcy podczas wydarzeń mają obowiązek przestrzegać zasad BHP, regulaminu obiektu, w którym się ono odbywa, a także przestrzegania obowiązujących rozporządzeń, zaleceń, czy przepisów mogących mieć wpływ na organizację i przebieg wydarzenia.
 13. Odpowiedzialność za treść jakichkolwiek materiałów, projektów, produktów eksponowanych i sprzedawanych przez Wystawców znajduje się po ich stronie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, lub terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Wystawcy. W przypadku zaistnienie powyższych okoliczności opłata za wynajem stoiska nie podlega zwrotowi.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Wystawcy na wydarzenie bez podania przyczyny.
 16. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w wydarzeniu także po dokonaniu przez niego wpłaty, bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator dokona Wystawcy zwrotu pełnej uiszczonej przez niego kwoty za udział w wydarzeniu. Kwota ta nie podlega zwrotowi, jeśli wykluczenie Wystawcy nastąpi wskutek złamania przez niego niniejszego regulaminu.
 17. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji wydarzeń w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o wydarzeniach w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacji.
 18. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawcy mają obowiązek udostępnić informację o wydarzeniu, w którym bierze udział na firmowych profilach we własnych kanałach social mediowych.
 19. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas wydarzenń oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
 20. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie www.jestemslow.pl